شنوندگان عزیز بازدید کنندگان به سایت ما در اینترنت و گروه در

و نهایی نشان می دهد است

سپس شش وجود دارد از ما سوئدی نسخه یک قسمت از رادیو سوئد — اخبار به هشت زبان, که به نوبه خود بخشی از سوئد شرکت پخش رادیویی (.). تامین مالی مثل همه سهم برای تلویزیون, آنها ملزم به پرداخت تمام ساکنان که با استفاده از تلویزیون برای تماشای تلویزیون است. همه رادیو سوئد و رادیو سوئد به طور خاص است یعنی پخش خدمات عمومی و غیر تجاری رادیو, جایی که تبلیغات ممنوع است. ما در یک موقعیت برای هر یک از احزاب متناقض اما منعکس موجود در سوئد دیدگاه ها و نظرات. اخبار در مورد سوئد و سوئد در نظر گرفته شده است در درجه اول برای یک سوئدی مخاطبان خارج از سوئد.

سوئد بسته است

ما کار آخرین روز از ماه مارس این سال است. بیشتر بخوانید درباره بسته شدن نسخه سوئدی است که در اینجا در دسترس:

About