فیلم»زن تنها می خواهد برای دیدار با شما»می گوید داستان از آشنایی زنان و مردان است. شخصیت اصلی است که در حال حاضر نه یک زن جوان او است و می داند که او نمی خواهند به تنهایی. برای انجام این کار, او سعی نمی کند فقط یک روش اما ناامیدی او لحظه هیچ کس به او آمد. یک روز او تصمیم گرفت برای پیدا کردن یک همراه و همدم برای زندگی با استفاده از یک آگهی در روزنامه.

دیگر جوان اما بسیار جالب است.

اما این همه در گذشته است

در حال حاضر مرد کاهش یافت و به پایین او را به عنوان قبل از یک شعبده باز موفق است. قهرمان زنده نمی صدمات که ناشی از زندگی خود را.

آن است که نه تنها احساسی اما ضربات فیزیکی است

About