در زمان حال کرون افعال نمی مزدوج توسط فرد است

همه ما خودمان باعث برای یادگیری زبان است

شما می توانید دانلود کتاب در زبان سوئدی.

مختلف کتابهای در دسترس هستند به صورت رایگان در هر هفته

About