نیاز فوری مشاوره.

نیاز به مشاوره خود را و نظرات. آن است که مطلوب ضروری است. وضعیت من در یک سایت دوستیابی با یک مرد از سوئد مکاتبه با هفته عکس در سایت شده بود قرار داده شده پس از درخواست من. با حرف اول یک جامد. عشق چیست, اگر شما تنها شاهد تصاویری از هر یک از دیگر. نوشت: دیروز که او می خواهد به سفر آمده در شهر و یا که در آن من به شما بگویم ، سپس دوباره — اگر من می خواستم برای اقامت در هتل همان و همان اتاق.

برای من برای او

چیزی به من مشکوک است و با سرعت و فشار از هر دو خواهد, و مهار اسکاندیناوی. من خواندم که در اروپا وجود دارد سرگرمی برای مردان خواب با یک خارجی است. شاید این فقط یک بازی است. شما چه فکر میکنید. قبلا آشنا با خارجی ها و اشتباه چه باید بکنید.

لطفا جواب بدین

و او می خواهد به دیدار این آخر هفته

About