آشنایی با دختر. آشنا با دختر در فروشگاه

عضویت در این آکادمی برای دریافت رایگان تصویری تمرین کمک خواهد کرد که برای خلاص شدن از شر ترس و شروع به ملاقات با دختران سرد. گاهی اوقات این سوال. چگونه با یک دختر می تواند تصمیم بر اساس چارچوب وضعیت که در آن شما هستند. برای مثال فروشگاه مناسب است برای شروع چت در مورد لباس و سبک. اما ما نباید فراموش کنیم که مهم ترین است که خود را دولت های داخلی هنگامی که شما ملاقات صادقانه میل و تمایل در بخشی از دختران به برقراری ارتباط است. با توجه به این پرسش است چگونه به دیدار با…