آشنایی با شلغم را می دانید

سوئد یکی از زیبا ترین و مرموز کشورهای جهان که ساکنان آمد در تماس با اتحادیه های لوکس از طبیعت و تمدن و حفظ این تعادل ظریف. آن را یک کشور غنی و جمعیت آن خودکفا و زندگی می کنند یک زندگی فوق العاده ای است که جذب بسیاری از زنان سوئدی. آشنایی غنی از سوئد رویای بسیاری از زنان است. اما به منظور آشنا شدن با مرد سوئدی لازم است به مطالعه ویژگی های خود را. اکثر سوئدی ها بسته هستند و ننمودند. از طرف شما می خواهم فکر می کنم آنها باید بدون احساسات. آنها متواضع و خجالتی…