آشنایی به زبان انگلیسی: دیدار با مجرد با نخبگان مجرد

تقریبا میلیونها نفر از مردم کانادا می توانند ادعای برخی از نوع ایتالیایی میراث فرهنگی است. بر روی کاغذ آن را برای تلفن های موبایل به عنوان اگر کسی به دنبال یک فرصت جلسه ای در کانادا باید اشتباه چنین انتخابی. با وجود این واقعیت است که وجود دارد بسیاری از کانادا-ایتالیایی البته این همیشه آسان نیست برای دیدار با انواع مختلف مردان و زنان شما می خواهید با. این امر به ویژه برای کسانی که به دنبال یک چند وجهی اتصال: اگر شما به دنبال برای کسی که در زندگی خود را که شخصیت و شیوه زندگی و عاشقانه…