اتحادیه های کارگری تقاضای ملاقات با میتال برای اطمینان از ایمنی و کاهش تولید محصولات ارگانیک — جنوا

جنوا.»تا آنجا که جنوا نگران است ما گزارش کرده اند در مورد کاهش کارکنان و بازسازی بخش های گزارش در خطر افزایش تعداد حوادث در محل کار بدون سرمایه گذاری یک یورو ثبت شده با ساونا دادگاه کارگردان