اطلاعات به زبان سوئدی در سوئد وب سایت های رسمی

بنابراین شما می آیند و یا برنامه ریزی برای آمدن به سوئد و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز. یک منبع بزرگ از اطلاعات در اینترنت است چرا که تمام خدمات در سوئد باید وب سایت خود را. تمام اطلاعات ارائه شده, البته, زبان سوئدی, بلکه تکرار بیشتر یا کمتر در باز شدن نیز به زبان انگلیسی است. علاوه بر این اغلب اطلاعات در زبان های دیگر از جمله سوئد معمولا در قالب یک فایل و یا یک کلی است که همچنین می تواند کمک خوبی برای آشنایی با سوئد. بنابراین تصمیم گرفته شد برای جمع آوری همه در دسترس در…