البته در زبان سوئدی

البته از سوئد ‘رادیو سوئد’. مقدمه تبریک و وداع. ضمایر شخصی. کلمه نظم در پرسشی و اعلانی جملات. حمل و نقل است. در خیابان. تلفظ بلند و صدادار کوتاه است. خانه و دور. اعداد حالت ملکی. ضمایر شخصی. صفت. در فروشگاه مواد غذایی. کافه و فروشگاه. رنگ ملکی ضمیر. در زمان فراغت من. روز از هفته است. فعل است. در صرف افعال. منظور از کلمات در یک جمله. تعطیلات زمان از سال است. آب و هوا است. تعطیلات جمع اسم. کمی از تاریخ با جغرافیا. زمان سپری شده است. افعال بیقاعده است. تور استکهلم. یک جشن میانه