اکتشاف: واژگان معنا و حس کنجکاوی

اطلاعات مفید در اینترنت در مورد کلمه ایتالیایی»کاوش»به معنی کنجکاوی صرف فعل املا همخانواده جمله نمونه های تاریخی تعاریف قافیه فرهنگ لغت وارونگی. به چه معنی است. شما می توانید پیدا کردن ترکیب حروف (کلمات در داخل پرانتز با همخانواده): نرم افزار-افزایش نظر برای تکرار دهان اروس پرلا سررو اما لیزر از دست داد در واقع درخواست السا الپ گلخانه پلیس بدهی قرار داده و آنها را پرتوهای عصر بحث دوران گلخانه هی تا از دست در غیر این صورت رله قابل اعتماد خرگوش سوخته پر. رد بخش مشترک (دم و سپس رئیس)»کشف»شما می توانید از زیر جفت. قصد سوالات…