این سازمان می داند هر یک از دیگر — همسر روح خود را در اینجا است

دیدار با این ایتالیایی-متولد جدی و با احتیاط آژانس ازدواج است که ارائه می دهد خدمات حرفه ای برای تک تحصیل کرده و به طور جدی با انگیزه مردم در استان فلورانس, پراتو پیزا و در سراسر استان لوکا. تک آهنگ برای دریافت به دانستن هر یک از دیگر آنها همه خوشحال و شاد مردم است. همه آنها تمایل به زندگی یک داستان عشق و برای که شما مرحله و به هر کس یک شانس واقعی. اطلاعات شخصی خود را به اشتراک گذاشته نمی شود توزیع و یا فروش به کسی, سایت حفاظت شده توسط یک گواهی ما یک شبکه…