بازی برای دختران

یک بازی موتور فیزیک که در آن شما نیاز به پشته و یا قطع بازی در دسترس قطعه با توجه به این که آنها می توانند گیر بین آنها در نوعی از نوار چسب. خدمت رستوران ژاپنی مشتریان تهیه سوشی با توجه به دستور العمل های سنتی و فراموش نکنید که به منظور تشکیل دهنده قبل از بیرون رفتن. معمولا برای تکمیل یک ردیف یا ستون, شما نیاز به اضافه کردن قطعات موجود با هم. گرافیک خوب برای این بازی در ژانر»سه رقم تراز» ترکیبات فوق ارائه پاداش های مختلف اما لطفا توجه داشته باشید که در دسترس انتظار زمان…