به دوستان — سوئد

جلسات ارائه دوستی و همگرایی در سطح فردی است تازه واردان را چند بار باید یک کرون دوستان برای یادگیری زبان سوئدی و درک در جامعه سوئد است به منظور اغلب این فرصت را به ارتباط برقرار کردن با یک فرد از یک پس زمینه های مختلف و فرهنگ است. تازه واردان را چند بار باید یک کرون دوستان برای یادگیری زبان سوئدی و درک در جامعه سوئد است به منظور اغلب این فرصت را به ارتباط برقرار کردن با یک فرد از یک پس زمینه های مختلف و فرهنگ است