تجربه شخصی: من فرزندان در حال تحصیل در سوئد

معلوم است که در انگلستان کودکان رفتن به مدرسه در چهار سال و در مجارستان مهد کودک در بعد از ظهر به ساندویچ با گوشت و پیاز. متوجه ویژه در آن پروژه اختصاص داده شده به خصوصیات آموزش و پرورش در کشورهای مختلف جهان است. امروز ما به سوئد که در آن زندگی می کند مادر دو فرزند ایرینا اریکسون که به ما گفت که چگونه مدارس و مهد کودک ها در کشور است. من, کودک در مدرسه و جوانترین به مهد کودک می رود. سال تحصیلی در سوئد شروع می شود در نیمه دوم ماه اوت است. چه بعد…