خارجی

زبان انگلیسی به مدت طولانی به دست آورده بین المللی وضعیت و با ظهور اینترنت و کامپیوتر, تکنولوژی, این روند تنها شدت یافته است. بنابراین زبان عمل در این زمینه است که مربوط به همیشه است. به لطف وجود شبکه جهانی ما در حال حاضر قادر به برقراری ارتباط آزادانه با مردم از هر گوشه ای از جهان. اما این نیاز به حداقل یک پایه حداقل دانش زبان های خارجی است. پیشنهاد ما به شما این فرصت را به قلم مو رنگ کردن در انگلیسی. چگونه مطلب در زیر کلیک کنید. نرم افزار اجازه می دهد در زمان واقعی چت…