در ایتالیا زنان

من بلند پروازانه و اجتماعی فرد, من می خواهم به سفر و دیدار با افراد جدید و ایجاد جدید خاطرات خوب. من می خواهم به سازمان پاک از احترام به شخص دیگر. من نیز بسیار شلوغ شریک است. بهتر است بپرسید و من به شما بگویم من یک فرد عادی و بکشید من خودم هم هر روز آن را به عنوان اتفاق می افتد. من زندگی می کردند در بسیاری از استان ها و فرهنگ ها و هنوز هم پیدا کردن شور و هیجان در هر تجربه جدید لذت های ساده از زندگی روزمره و زندگی روزمره است. من احساس…