دوستیابی برای بزرگسالان

ارتباطات اجتماعی و آشنایی با افراد جدید لازم است به صورت مدرن هر فرد است. امروز که شبکه های اجتماعی و اینترنت به طور کلی جایگزین شده اند جلسات مردم نقش مهمی در گسترش دایره ارتباطات است. روانشناسان از مدت ها دریافتند که مردان و زنانی که به طور منظم به حفظ روابط با شرکای جدید در حال باز و مناسب هستند زیرا بیشتر مقاوم در برابر استرس است. نه به ذکر است که این دقیقا این مطالبات برای صمیمیت فیزیکی است که باید رعایت شود به طور منظم انجام. اما در شهرهای بزرگ, احتمال ارتباط تمایل به صفر است….