دوستیابی در پاریس — یک محل برای دیدار با و بدون ثبت نام برای مارینا — برای همه شما روزنامه»دوستیابی»

اگر ممکن است من خیلی می خواهم به انجام این کار بدون روابط قبلی. و عادات بد. تمایل زیادی وجود دارد. سلام کمی از شما. من در پاریس زندگی می کنند و کار برای یک لوله کش. من نمی دود و من نمی توانم ایستاده بوی سیگار. ارائه شده است. او طاس دارای یک معده فوتبال و آبجو. قابل توجه دوستانه و با محبت. یک کمی هنوز هم یک دختر کوچک در روح خود را. گاهی اوقات من عمل مانند یک کودک. من به دنبال یک خوب و قوی کسی جالب خواهد بود. من به دنبال صادقانه و مرتب شسته…