دوستیابی, دوستان, عشق-احساس یک آژانس ازدواج

تبلیغات دو و خصوصی از مردان و زنان و دختران مجرد. هر آگهی است که همراه با یک پروفایل از تمام پروفایل های از هر درست و تایید شده یکی است. در پشت این تبلیغات واقعی مردان و زنان به طور جدی با انگیزه افرادی که زندگی می کنند و زندگی می کنند دو قدم از شما دور کرده و تصمیم به تغییر زندگی خود را به طور فعال به دنبال شادی. فهرست پروفیل های بدون عجله در خواندن پست های فردی و چه آنها مانند آنچه که آنها دنبال آن هستید. اگر کسی شما شما می توانید پیام خود…