رابطه و ازدواج در سوئد — اسکاندیناوی — مرجع تخصصی

شما قطع شده است برنامه ریزی سفر و هر گونه سوال ایجاد یک تاپیک جدید در بخش مربوطه به شما پاسخ دهد. ثبت نام یا ورود به انجمن برای به دست آوردن دسترسی به ویژگی های اضافی و به پست و بدون پیش از اعتدال ما باید این روابط توسعه یافته در راه شرح زیر است: ملاقات ما در سوئد و سپس من به خانه رفت و منتظر ویزا (در آن طول می کشد تا به ماه در این مرحله) سپس من او پیوست ما با هم زندگی می کردند برای مدت شش ماه قبل از صحبت کردن در مورد…