راست تصاویر خود را و همیشه روشن

این که آیا شما در حال ایجاد یک کولاژ از تصاویر یا یک مجله هر جنبه ای از طراحی مهم است. برای دریافت بهترین نتایج شمارش هر یک از جزئیات: نگاه در حاشیه در طراحی و تنظیم فاصله و تصاویر مستقیم هستند. با بوم چرخش عکس های خود را تا به افق بود و کاملا در خط با تصویر (که گفته ملکی?) آن را بسیار آسان است. اگر چه به نظر می رسد به عنوان اگر شما در زمان عکس در عجله و یا اگر ساخته نشده این زمینه کاملا آن را بسیار آسان به چرخش تصاویر با استفاده از…