رایگان استکهلم. ماجراجویی من در سوئد

و روز دوم در استکهلم من قادر به صرف تقریبا به صورت رایگان. روز آغاز شده و با یک رایگان صبحانه و تور پیاده روی است. بنابراین من تصمیم به رفتن برای ‘رایگان’ تور پیاده روی از شهرستان. بسیار جالب تر به راه رفتن در اطراف هنگامی که آیا فقط دیدن ساختمان و می دانم چیزی در مورد تاریخچه و برخی از جزئیات جالب است. دور شد و به رهبری بدیهی است که بهتر بود آماده برای شنیدن آب و هوا از من است. باد تا حد زیادی تغییر درک متوسط و در طول این سفر ما دردناکی اغلب متوقف…