رولت چت — چت تصویری با دختران (سوئد)

چت رولت چت تصویری تبدیل به یکی از معروف ترین و راه اندازی این پروژه به دست آورده محبوبیت در سراسر جهان با وجود این واقعیت است که نویسنده آن یک مدرسه عادی از مسکو. در مورد پروژه و نوشت که این وب سایت بازدید شده توسط نیم میلیون نفر در روز است. در طول زمان این برنامه دارای محبوبیت خود را از دست. این است که تا حد زیادی اتفاق افتاده با توجه به این واقعیت است که در چت وجود دارد ناشناس در دفتر عاشقان رقص در مقابل یک غریبه. اما از طریق اعتدال این مشکل را می…