زبان سوئدی در اسکایپ

با توجه به آمار هر سال در سوئد»رفته»در مورد دوچرخه. در درجه اول دزدی رخ می دهد از ماه می تا سپتامبر. در طول این دوره ربوده شده در وسط دوچرخه سواری در روز است. اگر ما به مقایسه تعداد دوچرخه سواران در این کشور با تعدادی از دزدی حدود هر یک در هر سال رنج می برند از سرقت. حفاظت از اعصاب و کمی آهن دوستان است. قرار دادن محافظ قفل و یادگیری زبان است. آرزو می کنم شما هرگز ما ارسال های امروز است برای کسانی که عشق را به نگه داشتن دوربین است. لطفا یک نگاهی به…