ساده زبان ایتالیایی عبارات در ایتالیا برای روم پسر بچه با استفاده از

ایتالیا است و بدون شک غیر قابل انکار سرزمین زیبایی-چشم انداز و طبیعت مواد غذایی و شراب مردم (بدون مرز شک) و البته اپرا زبان. پس از زندگی در اینجا برای مدت سه سال به من دسترسی به کلمات و عبارات که کاملا توصیف وضعیت ، به عنوان طولانی به عنوان شما آن را استفاده نمی در مفهوم تحت اللفظی از»آب را در دهان خود»شما آزاد هستید به استفاده از آن در هر موقعیتی در این زمینه. در وسط خود را برنامه ریزی روم تعطیلات. بررسی پیشنهادات من برای مسیرهای در شهر ابدی. من امیدوارم که این کلمات و عبارات…