سوئدی صحبت می کنند

دوره های صوتی زبان سوئدی ایجاد شده توسط سوئدی نسخه از رادیو سوئد این دوره شامل درس پوشش اصول اولیه ضروری سوئدی زبان و فرهنگ هر درس شامل متن و واژه نامه و توضیحات مختصری. دوره های صوتی زبان سوئدی ایجاد شده توسط سوئدی نسخه از رادیو سوئد در طول این سالها او نه تنها به ارتباط از دست داده بلکه به دست آورد ویژه, جذابیت. این دوره شامل درس پوشش اصول اولیه ضروری سوئدی زبان و فرهنگ هر درس شامل متن و واژه نامه و توضیحات مختصری. این وب سایت با استفاده از فایل های آنها ذخیره شده بر…