عشق در اینترنت: چگونه برای ازدواج با یک مرد سوئدی

به نظر می رسد که شما نمی خواهد که مشکلات شما هر روز را تامین کند. در سوئد برای مثال حقوق زنان اهمیت است. اگر شما خسته از هر روز به مبارزه برای حق طبیعی زندگی مردان در سوئد متفاوت از سایر اروپایی ها یک مقدار زیادی از صبر و شکیبایی در موضوع روابط است. آنها نه بیش از حد خراب توجه زن به دلیل سوئدی زنان بسیار مستقل هستند و در هیچ عجله برای شروع یک خانواده. بله و در روابط بین دو جنس نگاه بسیار سست و اگر چه هنوز هم اولویت زیادی داشته باشد. است که چرا…