قرون تاریک عصر نور — برخورد و ملاقات تمدن ها

از رم به بیزانس و بگویید که چگونه برای اولین بار هنرمندان مسیحی بودند با الهام از ادیان باستانی قبل از توسعه های جدید فرم های معماری برای قرار دادن کار خود را و دیدار با مؤمنان. از رم به بیزانس و بگویید که چگونه برای اولین بار هنرمندان مسیحی بودند با الهام از پیر ادیان قبل از توسعه های جدید فرم های معماری شامل کار خود و جای وفادار. مسیحیت نیز موتور اساسی نوآوری هنری