مجرد می خواهد بدانید-سایت دوستیابی

بله کلودیا شخصیت اصلی این فیلم مانند بسیاری از زنان ميانسال آیا اضافه کردن زندگی شخصی او. و به این ترتیب در یکی از شب تبلیغات برای ماکارونی تصمیم گرفته شد: دانا می خواهد برای دیدار با. بنابراین در سرنوشت او به نظر می رسد یک مرد به نام والنتین سابق بازیگر سیرک که از نظر جسمی و ذهنی سالم به در تروما و در نهایت درگذشت. کلودیا ارتباط با او بسیار متناقض است. آن را دشوار خواهد بود به یک تصمیم مهم و سلام. نگاهی به صفحه از فیلم»یک زن می خواهد به ملاقات». سایت دوستیابی نیست فروشگاه به…