مردان دور با بسیار به عنوان یک زن هرگز قادر به»

یکی از مقالات من نوشته شده است که جذب ترین پاسخ بود کرونیکل من نوشت: بیش از پانزده سال پیش در یک مجله روسی برای مردان (نوع سوئدی کافه). آن را در مورد روسیه و مرد از دیدگاه من به عنوان یک (سپس) زن. برای مثال من نوشت که, مردان تبدیل به پیش آنها را متوقف نوشیدن ودکا و شروع به نوشیدن آبجو بود که در نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی زمانی که آنها به طور ناگهانی به نظر می رسد بسیاری از غربی آبجو در فروشگاه ها. اما این متن تا به حال جدی کمرنگ بود که در مورد…