پشتیبانی از در منطقه دریای بالتیک موسسه سوئدی

این موسسه سوئدی در حال کار برای تقویت سوئد روابط و توسعه همکاری با کشورهای اطراف دریای بالتیک و در محله ما. شما نماینده یک کرون سازمان اعمال می شود برای حمایت از این موسسه سوئدی به همکاری با سازمان در کشورهای اطراف دریای بالتیک و روسیه و کشورهای اتحادیه اروپا مشارکت شرقی. فعالیت های پروژه که سوئد موسسه پشتیبانی در قالب کمک باید روشن لینک به یک یا چند از چالش های مشخص شده در استراتژی اتحادیه اروپا برای منطقه دریای بالتیک است. یک پروژه که شامل کشورهای در اجلاس»مشارکت شرقی نیز باید مربوط به این چارچوب است. این…