پیدا کردن عشق: کیفیت یا کمیت. به پسران و دختران با برنامه های از-یوتیوب

انتخاب کانال تلویزیون شما می خواهید به تماشای در یک زمان هنگامی که آن را آسان تر بود ما تا به حال چند گزینه است و می تواند ارزیابی و به یک فرصت عادلانه برای هر یک از محتوای آن است که در حال حاضر به طور فزاینده ای گیج کننده و اغلب ما زمان بیشتری را صرف تعویض بین یک کانال و دیگری به تماشای برنامه ها و همان می رود برای روابط: امروز آن را بسیار آسان تر برای دیدار با بسیاری از مردم به لطف برنامه دوستیابی و اغلب از آن به پایان می رسد تا با…