چت بدون ثبت نام کریستال یونی

ما چت تاسیس شد مارس سال بود و به نام به افتخار لوکی باشگاه ‘خود’. وظیفه اصلی ما این بود برای ایجاد یک دنیای مجازی که در آن هر کس می تواند آرامش از همه منفی که در اطراف او به خودتان را تشویق و یا خود را برای پیدا کردن همسر روح خود را دوست دارم. ما آرزو می کنیم که هیچ چیز ناراحت کاربران ما پس از آن تصمیم به ایجاد به طوری که هر فرد می تواند آزادانه رفتن به چت زیرا به ثبت معنی در ارتباط است. یک مثال کاربر ما تحت نام او با ما…