چرا نمی توانم با یک دختر

من یک دانش آموز برای سال های بسیاری و تحقیقات من متوسط است. هر شب من با ماشین از مرکز شهر لس آنجلس به سعی کنید برای دیدار با دختران. او می کشد مرا به آنها را زمانی که من راه رفتن و می پرسد اگر من می توانید آنها را به سوار شدن و من اغلب به آنها بگویید که من از نظر جنسی تمایل. هر کس می گوید هیچ با تشکر از شما. چه چیزی اشتباه است با من ؟ من یک دانش آموز برای سال های بسیاری و مطالعات من متوسط هستند. هر شب من با ماشین…