چگونه با یک دختر

دانش با یک دختر — یک موقعیت استرس زا است به اندازه کافی به خصوص اگر شما مطمئن نیستید که چگونه رفتار کنند خوشبختانه آشنایی با یک دختر بسیار آسان تر از بسیاری از ما است اگر شما می دانید چگونه به خودتان را معرفی کنید اگر شما می دانید چگونه به رفتار در موقعیت های مختلف — دانستن اینکه چگونه می شود با یک دختر می شود یک ماده البته برای شما