چگونه به مقابله با طرح های اروپایی مردان دوستیابی

آن است که همیشه جالب به دیدار با کسی که از یک کشور دیگر زنان آمریکایی بسیار رمانتیک در مورد شهروندان اروپایی به خصوص در اروپا مردان است. حتی اگر شما به طور خودکار فکر می کنم از فرانسه و اسپانیا یا ایتالیا که به نظر شما جلسه یک اروپایی وجود دارد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو از جمله لهستان, یونان, ایرلند و آلمان است. بهترین راه برای پیدا کردن اگر یک اروپایی است که برای شما مناسب است برای گام اول و دیدار با آنها. حضور در حوادث است که شامل مردان در جام جهانی و بین المللی جهان…