چگونه سوئدی, سوئدی, جوانان, عکس, مثل بقیه سوئدی, یک, سوئد

برای شروع من می گویند که به اعتقاد من افراد جوان در سن و سال به سال. هر کس می داند که افراد جوان در همه کشورها مطلقه و بدون یک برج. از آنچه من می بینم در سوئد, من به این نتیجه رسید که افراد جوان در اینجا بدون هیچ برج و من با آن موافق بسیاری از سوئدی همکاران. از گفتگو با آنها را به من آموخته است که بسیاری در سوئد نگران دیوانه رفتار افراد جوان و در نتیجه این کشور در حال تبدیل شدن بیشتر و بیشتر محبوب دیده بانی اردوگاه که در آن کودکان در…