چگونه یک مرد درک یک زن علاقه به یک رابطه جدی

من می دانم که در مورد قدمت و من می دانم آنچه که مردان انجام می دهند. در اینجا من اعتقادات و قوانین است که به دنبال:»مردان باید ظاهر زنان است. مردان مانند زنان زیبا مردان دوست ندارند با زنان که تقلب در آنها. راستش اگر من به طور تصادفی ملاقات با مردان که انتظار من بود و مودب و حرفه ای. هنگامی که آنها را ملاقات کنم من نمی گویم زیرا من می خواهم برای دیدن واکنش خود را. من می خواهم برای دیدن اگر من جذاب به آنها و اگر آنها فکر می کنم من شایسته بودن در…