کرون خانواده

استکهلم و بیشتر از سوئد است شناخته شده برای آن زمستان قهرمانان ما چارلز و ماری نمی خواهید به پرداخت صورتحساب و حرارت و تصمیم به رویکرد این مسئله بسیار جدی بود غیر متعارف تفکر است. که در آن برای پیدا کردن من. این مسابقه به پایان رسیده است. اما شما می توانید به خواندن یک مصاحبه بسیار جالب در وب سایت که در آن من صحبت بنابراین من به طور مداوم در حال تحول که بر چشم انداز من: من به تازگی به استکهلم و فیلم برداری یک دسته از سرد مواد گرفتن اولین. در این ویدیو شما با…