کرون سایتهای دوستیابی. ادامه داد

ادامه داستان در مورد سوئد سایتهای دوستیابی از دیدگاه سوئدی. دختران عمه ها و خاله, قرار دادن یک پست در بوک مارک ها. اگر شما حتی کمی انگلیسی صحبت می کنند شانس به دیدار عشق خود را در اروپا شما. آغاز بررسی قبلی من در دو پست. شبکه گسترش در سراسر جهان در یک سال است. بسیار آسان جستجو با عکس در پروفایل و با در نظر گرفتن محل از نامزدها برای آشنایی در زندگی واقعی است. این شبکه احمق ترین از همه آنها را. بسیاری از جملات عجیب و غریب. اما جغرافیایی جستجو جالب است که حتی با این…