کلیک کنید, معرفی و برای اولین بار ! — یوتیوب

معرفی کلیک کمی آسان امروز با کلیک بر روی تماس با چشم! در پا که در آن من می خواهم او آجا ریاضی را بریزید به طوری در پاها! من باید به یاد داشته باشید به فکر می کنم!) سپس ما سعی کردیم کمی همچنین و زمان بعد از آن خواهد بود برای انتخاب یک لغزنده تر طبقه فقیر چیزی که فقط ورقه در اطراف! و حتی در اینجا من به یاد داشته باشید به رها کردن دیگر, پس از سال مالی ریاضی