که در آن به ملاقات با افراد جدید در رم — چه در رم

اغلب می داند که دختر در چت هر دو خارج از منزل یکی از اولین جوانتر دوم چند سال شما همچنین می توانید ناهار در پروانه های, هتل, اما شما باید کتاب را در پیشبرد در حالی که افسون هتل تنها در خدمت کوکتل و تنقلات. به منظور رسیدن به افسون وجود دارد ممکن است مشکلات و, در حالی که در یکی دیگر از هتل وجود دارد که مردم در خارج از درب که حداقل کنترل زمان