گردشگری و فلورانس, آشنایی با شهر

چند شهرستانها در جهان دارای چنین شخصیت پیچیده به عنوان فلورانس. بازدید برای چند روز یا حتی یک روز آن را به عنوان اتفاق می افتد به خصوص در دانشکده گردشگری اجازه می دهد تا شما را به دریافت یک برداشت اول از شهر و در یک عجله به تحسین فقط تعداد کمی از بسیاری از زیبایی است. اما آن را اجازه می دهد تا شما را به دریافت به هویت شهر در گذشته و حال و سنگ و مردم است. به منظور به امید به درک درونی روح شهر و در نهایت فتح بازدیدکننده داشته است برای چند روز…