گوشی های تلفن همراه باعث ایجاد یک مشکل بزرگ طبیعت در سوئد

تولید کنندگان توسط قانون مورد نیاز برای دیدن, تلفن همراه بازیافت در راه حق در سوئد. اما به فروش می رسد هر سال صدها هزار نفر از در خارج از کشور و پس از آن از دست دادن تولید کنندگان کنترل بیش از آنچه که اتفاق می افتد. طبیعت در سوئد را داده و در شکار برای تلفن همراه قدیمی خود را. هر سال به فروش می رسد چهار میلیون گوشی تلفن همراه در سوئد. این به رغم این واقعیت است که درصد از این جمعیت در حال حاضر صاحب حداقل یک تلفن همراه. سوئدی ها در میان مند در…